tiêu chí định hướng phát triển

Giá trị cốt lõi của Remak được đúc kết bởi 5 chữ T: “TÍN – TÂM – TRÍ – TỐC – TINH”. Năm tôn chỉ cốt lõi này như năm cánh sao tỏa sáng dẫn lỗi chúng tôi trên con đường thành công.

 – Tín: Remak luôn coi trọng và bảo vệ chữ Tín như bảo vệ danh dự của chính mình; Luôn chuẩn bị đầy đủ năng lực thực thi và nỗ lực hết mình để đảm bảo đúng cam kết.

 – Tâm: Remak đặt chữ Tâm làm nền tảng; Luôn thượng tôn pháp luật, duy trì đạo đức; Lấy khách hàng làm trung tâm.

 – Trí: Remak coi sáng tạo là sức sống, là đòn bẩy phát triển; Đề cao tinh thần dám nghĩ, dám làm; Chủ trương xây dựng một “doanh nghiệp học tập”.

 – Tốc: Remak đặt tôn chỉ “tốc độ, hiệu quả trong từng hành động”; Thực hành “quyết định nhanh – đầu tư nhanh – triển khai nhanh – bán hàng nhanh – thay đổi và thích ứng nhanh…”

 – Tinh: Remak đặt mục tiêu: Con người tinh hoa – Sản phẩm/ Dịch vụ tinh hoa – Cuộc sống tinh hoa – Xã hội tinh hoa.